Scroll To Top

Code chuyển ngày âm lịch sang dương lịch, ngược lại

Đăng lúc: Chủ nhật - 26/02/2017 11:02 |  Microsoft Excel | : Phạm Văn Phương | Đã xem: 1962 |   0

Code chuyển ngày âm lịch sang dương lịch, ngược lại

'Tham khao dua tren source code cua Ho Ngoc Duc
'@gaixixon@gmail.com
Option Explicit
Const PI As Double = 3.14159265358979 ' Atn(1) * 4

'Tinh (tich hop) so ngay Julian cua ngay dd / mm / yyyy, tuc la so
'Ngay giua 1/1/4713 BC (lich Julian) va dd / mm / yyyy.
'Cong thuc tu http://www.tondering.dk/claus/calendar.html
Private Function jdFromDate(ByVal dd As Long, ByVal mm As Long, ByVal yy As Long) As Long
  Dim a As Double, y As Long, m As Long, jd As Long
  a = Fix((14 - mm) / 12)
  y = yy + 4800 - a
  m = mm + 12 * a - 3
  jd = dd + Fix((153 * m + 2) / 5) + 365 * y _
    + Fix(y / 4) - Fix(y / 100) + Fix(y / 400) - 32045
  If jd < 2299161 Then
    jd = dd + Fix((153 * m + 2) / 5) + 365 * y + Fix(y / 4) - 32083
  End If
  jdFromDate = jd
End Function

' Chuyen doi mot so ngay Julian den ngay / thang / nam. Thong so jd la mot so nguyen
Private Function jdToDate(ByVal jd As Long)
  Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Long, e As Long, m As Long
  Dim Day As Long, Month As Long, Year As Long
  If (jd > 2299160) Then ' Sau 1582/05/10, Gregorian lich
    a = jd + 32044
    b = Fix((4 * a + 3) / 146097)
    c = a - Fix((b * 146097) / 4)
  Else
    b = 0
    c = jd + 32082
  End If
  d = Fix((4 * c + 3) / 1461)
  e = c - Fix((1461 * d) / 4)
  m = Fix((5 * e + 2) / 153)
  Day = e - Fix((153 * m + 2) / 5) + 1
  Month = m + 3 - 12 * Fix(m / 10)
  Year = b * 100 + d - 4800 + Fix(m / 10)
  jdToDate = Array(Day, Month, Year)
End Function

'Tinh toan thoi gian cua mat trang moi thu k sau khi mat trang moi cua 1900/01/01 13:52 UCT
'(Tinh theo so ngay ke tu 1/1/4713 BC trua UCT,
'Vi du, 2451545.125 la 2000/01/01 15:00 UTC).
'Tra ve mot so troi noi, vi du,
'2415079,9758617813 cho k = 2 hoac 2.414.961,935157746 cho k = -2

Private Function NewMoon(ByVal k As Long) As Double
  Dim T As Double, T2 As Double, T3 As Double, dr As Double
  Dim Jd1 As Double, m As Double, Mpr As Double
  Dim f As Double, C1 As Double, deltat As Double, JdNew As Double
  T = k / 1236.85 ' Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
  T2 = T * T
  T3 = T2 * T
  dr = PI / 180
  Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868 * k + 0.0001178 * T2 - 0.000000155 * T3
  Jd1 = Jd1 + 0.00033 * Sin((166.56 + 132.87 * T - 0.009173 * T2) * dr)
    ' Mean new moon
  m = 359.2242 + 29.10535608 * k - 0.0000333 * T2 - 0.00000347 * T3
    ' Sun's mean anomaly
  Mpr = 306.0253 + 385.81691806 * k + 0.0107306 * T2 + 0.00001236 * T3
    ' Moon's mean anomaly
  f = 21.2964 + 390.67050646 * k - 0.0016528 * T2 - 0.00000239 * T3
    ' Moon's argument of latitude
  C1 = (0.1734 - 0.000393 * T) * Sin(m * dr) + 0.0021 * Sin(2 * dr * m)
  C1 = C1 - 0.4068 * Sin(Mpr * dr) + 0.0161 * Sin(dr * 2 * Mpr)
  C1 = C1 - 0.0004 * Sin(dr * 3 * Mpr)
  C1 = C1 + 0.0104 * Sin(dr * 2 * f) - 0.0051 * Sin(dr * (m + Mpr))
  C1 = C1 - 0.0074 * Sin(dr * (m - Mpr)) + 0.0004 * Sin(dr * (2 * f + m))
  C1 = C1 - 0.0004 * Sin(dr * (2 * f - m)) - 0.0006 * Sin(dr * (2 * f + Mpr))
  C1 = C1 + 0.001 * Sin(dr * (2 * f - Mpr)) + 0.0005 * Sin(dr * (2 * Mpr + m))
  If (T < -11) Then
    deltat = 0.001 + 0.000839 * T + 0.0002261 * T2 _
        - 0.00000845 * T3 - 0.000000081 * T * T3
  Else
    deltat = -0.000278 + 0.000265 * T + 0.000262 * T2
  End If
  JdNew = Jd1 + C1 - deltat
  NewMoon = JdNew
End Function

' Compute the longitude of the sun at any time.
' Parameter: floating number jdn, the number of days since 1/1/4713 BC noon

Private Function SunLongitude(ByVal jdn As Double) As Double
  Dim T As Double, T2 As Double, dr As Double, m As Double
  Dim L0 As Double, DL As Double, L As Double
  T = (jdn - 2451545) / 36525
    ' Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
  T2 = T * T
  dr = PI / 180 ' degree to radian
  m = 357.5291 + 35999.0503 * T - 0.0001559 * T2 - 0.00000048 * T * T2
    ' mean anomaly, degree
  L0 = 280.46645 + 36000.76983 * T + 0.0003032 * T2
    ' mean longitude, degree
  DL = (1.9146 - 0.004817 * T - 0.000014 * T2) * Sin(dr * m)
  DL = DL + (0.019993 - 0.000101 * T) * Sin(dr * 2 * m) _
    + 0.00029 * Sin(dr * 3 * m)
  L = L0 + DL ' true longitude, degree
  L = L * dr
  L = L - PI * 2 * (Fix(L / (PI * 2))) ' Normalize to (0, 2*PI)
  SunLongitude = L
End Function

'Vi tri mat troi Tinh vao luc nua dem trong ngay voi so Julian ngay nao.
'Cac mui gio neu chenh lech thoi gian giua gio dia phuong va gio UTC: 7.0 cho UTC + 7: 00.
'Ham tra ve mot so giua 0 va 11.
'Tu nhung ngay sau ngay xuan phan va han lon 1 sau ngay xuan phan,
'0 duoc tra ve. Sau do, quay tro lai 1, 2, 3 ...
Private Function getSunLongitude(ByVal dayNumber As Double, ByVal timeZone As Byte) As Long
  getSunLongitude = Fix(SunLongitude(dayNumber - 0.5 - timeZone / 24) / PI * 6)
End Function

'Tinh ngay trang moi k trong vung thoi gian nhat dinh.
'Cac mui gio neu chenh lech thoi gian giua gio dia phuong va gio UTC: 7.0 cho UTC + 7: 00
Private Function getNewMoonDay(ByVal k As Long, ByVal timeZone As Long) As Long
  getNewMoonDay = Fix(NewMoon(k) + 0.5 + timeZone / 24)
End Function

' Tim ngay bat dau thang am lich 11 cua nam nao
' cho khu vuc thoi gian nhat dinh
Private Function getLunarMonth11(ByVal yy As Long, ByVal timeZone As Long) As Long
  Dim k As Long, off As Double, nm As Long, sunLong As Double
  '' off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021.076998695
  off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021
  k = Fix(off / 29.530588853)
  nm = getNewMoonDay(k, timeZone)
  sunLong = getSunLongitude(nm, timeZone) ' sun longitude at local midnight
  If (sunLong >= 9) Then
    nm = getNewMoonDay(k - 1, timeZone)
  End If
  getLunarMonth11 = nm
End Function

' Tim chi so cua thang nhuan sau thang bat dau tu ngay a11.
Private Function getLeapMonthOffset(ByVal a11 As Double, ByVal timeZone As Long) As Long
  Dim k As Long, last As Long, Arc As Long, I As Long
  k = Fix((a11 - 2415021.07699869) / 29.530588853 + 0.5)
  last = 0
  I = 1 ' We start with the month following lunar month 11
  Arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + I, timeZone), timeZone)
  Do
    last = Arc
    I = I + 1
    Arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + I, timeZone), timeZone)
  Loop While (Arc <> last And I < 14)
  getLeapMonthOffset = I - 1
End Function
' Chuyen doi ngay duong lich dd/mm/yyyy sang ngay am lich
Function amlich(Optional ByVal ngay As String) As Date
  If ngay = "" Then ngay = Date
  Dim dd, mm, yy, timeZone As Long
  dd = Day(ngay)
  mm = Month(ngay)
  yy = Year(ngay)
  timeZone = 7
  Dim k As Long, diff As Long, leapMonthDiff As Long, dayNumber As Long
  Dim monthStart As Double, a11 As Long, b11 As Long
  Dim lunarDay As Double, lunarMonth As Long, lunarYear As Long, lunarLeap As Long
  '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  If yy = 0 Then yy = Year(Date)
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Fix((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If (monthStart > dayNumber) Then
    monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  End If
  ' alert(dayNumber + " -> " + monthStart)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11
  If (a11 >= monthStart) Then
    lunarYear = yy
    a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
  Else
    lunarYear = yy + 1
    b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Fix((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11 > 365) Then
    leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
    If (diff >= leapMonthDiff) Then
      lunarMonth = diff + 10
      If (diff = leapMonthDiff) Then lunarLeap = 1
    End If
  End If
  If (lunarMonth > 12) Then lunarMonth = lunarMonth - 12
  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
'  amlich = Format(lunarDay, "00") & _
        "/" & Format(lunarMonth, "00") & _
        "/" & Format(lunarYear, "0000 \A\L") & IIf(lunarLeap, " (" & lunarMonth & " N)", "")
  'amlich = Format(DateSerial(lunarYear, lunarMonth, lunarDay), "dd/mm/yyyy")
  amlich = DateSerial(lunarYear, lunarMonth, lunarDay)
  'amlich = lunarMonth & "/" & lunarDay & "/" & lunarYear
End Function

' Chuyen doi ngay am lich sang duong lich
Function duonglich(ByVal ngay As Date) As Date
    Dim lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, timeZone As Long
    timeZone = 7
    lunarDay = Day(ngay)
    lunarMonth = Month(ngay)
    lunarYear = Year(ngay)
    lunarLeap = 0
'Function duonglich( _
    ByVal lunarDay As Long, _
    ByVal lunarMonth As Long, _
    Optional ByVal lunarYear As Long = 0, _
    Optional ByVal lunarLeap As Long = 0, _
    Optional ByVal timeZone As Long = 7) As Date
  Dim k As Long, a11 As Long, b11 As Long, off As Long, leapOff As Long
  Dim LeapMonth As Long, monthStart As Long
  '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  If (lunarMonth < 11) Then
    a11 = getLunarMonth11(lunarYear - 1, timeZone)
    b11 = getLunarMonth11(lunarYear, timeZone)
  Else
    a11 = getLunarMonth11(lunarYear, timeZone)
    b11 = getLunarMonth11(lunarYear + 1, timeZone)
  End If
  k = Fix(0.5 + (a11 - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  off = lunarMonth - 11
  If (off < 0) Then off = off + 12
  If (b11 - a11 > 365) Then
    leapOff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
    LeapMonth = leapOff - 2
    If (LeapMonth < 0) Then LeapMonth = LeapMonth + 12
    If (lunarLeap <> 0 And lunarMonth <> LeapMonth) Then
      duonglich = Array(0, 0, 0)
      Exit Function
    ElseIf (lunarLeap <> 0 Or off >= leapOff) Then
      off = off + 1
    End If
  End If
  monthStart = getNewMoonDay(k + off, timeZone)
  Dim R
  R = jdToDate(monthStart + lunarDay - 1)
  duonglich = R(0) & "/" & R(1) & "/" & R(2)
End Function

Function docngay(ngay As Date, Optional ByVal kc As Integer = 0) As String
Dim dd, mm, yy, zz As String
dd = Day(ngay)
mm = Month(ngay)
yy = Year(ngay)
zz = Weekday(ngay, vbSunday)

Select Case zz
  Case 1
    zz = "Ch" & ChrW$(&H1EE7) & " nh" & ChrW$(&H1EAD) & "t, "
  Case 2
    zz = "Th" & ChrW$(&H1EE9) & " hai, "
  Case 3
    zz = "Th" & ChrW$(&H1EE9) & " ba, "
  Case 4
    zz = "Th" & ChrW$(&H1EE9) & " t" & ChrW("&H01B0") & ", "
  Case 5
    zz = "Th" & ChrW$(&H1EE9) & " n" & ChrW("&H103") & "m, "
  Case 6
    zz = "Th" & ChrW$(&H1EE9) & " s" & ChrW("&HE1") & "u, "
  Case 7
    zz = "Th" & ChrW$(&H1EE9) & " b" & ChrW("&H1EA3") & "y, "
End Select
If kc = 1 Then
  docngay = "Ng" & ChrW$(&HE0) & "y " & dd & " th" & ChrW$(&HE1) & "ng " & mm & " n" & ChrW$(&H103) & "m " & yy
ElseIf kc = 2 Then
  docngay = zz & "ng" & ChrW$(&HE0) & "y " & dd & " th" & ChrW$(&HE1) & "ng " & mm & " n" & ChrW$(&H103) & "m " & yy
ElseIf kc = 3 Then
  Dim canY As Long
Else
  docngay = Format(ngay, "dd/mm/yy")
End If

End Function
 Bài viết thuộc chuyên mục: Microsoft Excel

+ Thủ thuật soạn bài giảng E-learning: https://igiaoduc.blogspot.com
+ Diễn đàn hỗ trợ soạn bài giảng E-Learning: https://www.facebook.com/groups/baigiangelearning

 

Tip:Bài viết, video, hình ảnh, vui lòng gửi về địa chỉ email: Phavaphugmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Khi một người đàn ông điên dại vì một người đàn bà thì chỉ một mình nàng có thể chữa khỏi cái điên dại ấy của chàng ta mà thôi.

kenhbgyoutube

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT - TIN TỨC
BÌNH LUẬN MỚI NHẤT - WINDOWS
MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜI
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập69
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm66
 • Hôm nay9,936
 • Tháng hiện tại452,005
 • Tổng lượt truy cập47,389,590
Thống kê truy cập
Flag Counter
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây